GDPR

MEMORANDUM  O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů (GDPR) ve společnosti VIAGEM nemovitostní s.r.o.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VIAGEM  nemovitostní s.r.o., IČO: 084 81 512, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@viagem.cz. 

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to např.: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II. 
Typy shromážděných osobních údajů

Shromažďovány jsou pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb vyplývajících z podnikatelské činnosti správce (tzn. nabízení odkupu nemovitostí a samotný odkup), na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu správce. Jde nejčastěji o údaje jako: 

1. Jméno, příjmení, akademický titul, trvalé bydliště a doručovací adresa, a dále e-mail           a / nebo telefonní číslo v případě navázání spolupráce, 
2. údaje z veřejně přístupné databáze katastru nemovitostí, 
3. v případě některých vybraných služeb (např. hypoteční služby, podnikatelské úvěry atd.) se jedná i o následující další údaje: doručovací poštovní adresa, datum narození, RČ nebo IČO, číslo bankovního účtu.

III. 
Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Bez konkrétních osobních údajů není v tomto smyslu možné platně uzavřít či jen sepsat jakoukoliv smlouvu. Konkrétně se jedná o následující účely zpracování: 

- poskytování realitních služeb spočívajících zejména v odkupu nemovitostí, sjednávání  
  reverzních hypoték a podnikatelských úvěrů,
- informování o stavu poskytované služby, 
- doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním služeb. 

Vaše e-mailová adresa či telefonní číslo jsou nutné pro telefonní či e-mailovou komunikaci a splnění některých konkrétních Vámi již objednaných služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji realitních nabídek v našem portfoliu. 
IV. 
Zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „plnění smlouvy“). 

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR ani k profilování vaší osoby.  
V.
Osobní údaje sdílené s třetími stranami

1. Některé vybrané služby, jako jsou nabídky výkupu a nemovitostí a jejich samotná realizace jsou v souladu s platnými právními předpisy realizovány ve spolupráci s třetími stranami. Podle povahy poskytovaných služeb jsou tak sdílené Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři (subdodavatelé) jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny. 

2. Pokud jste jen jako návštěvníci navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou však anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze. 

VI.
Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude ze strany správce probíhat jednorázově pro účely učinění nabídky odkupu nemovitosti nebo po dobu účinnosti smlouvy v případě přijetí nabídky odkupu nebo po dobu jiného oprávněného zájmu. 

VII. 
Práva spojená s ochranou osobních údajů

1. Máte zejména následující práva: 
v případě, kdy je třeba souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, 
právo osobní údaje opravit či doplnit, 
právo požadovat omezení zpracování, 
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech. 

VIII. 
Cookies a facebook

1. Podmínky používání cookies podrobně naleznete na: http://www.viagem.cz

2. Facebookové stránky společnosti VIAGEM nemovitostní s.r.o. neslouží pouze k reklamním účelům, nýbrž i k podávání informací o společenských a podnikatelských aktivitách jmenované společnosti a společnost VIAGEM nemovitosti s.r.o. pak v žádném případě nenese právní odpovědnost za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook. 

X. 
Infolinka, Kontaktní formulář

V případě infolinky a / nebo kontaktního formuláře zpracováváme pouze údaje klientů, jako jsou: jméno, příjmení, akademický titul, e-mail a telefonní číslo, které vedou k realizací realitně-obchodního případu. Údaje klientů, kteří nemají o služby naší společnosti zájem, pak vůbec nezpracováváme, nezaznamenáváme, resp. neevidujeme.

XI. 
Ochrana osobních údajů

1. Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

2. Mezi tato opatření patří: 
- anonymizace osobních údajů, 
- přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby správce, 
- proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, 
- víceúrovňový firewall, 
- antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů. 


XII. 
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním vašich kontaktních údajů skrze kontaktní formulář nebo užíváním webové stránky www.viagem.cz potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách: www.viagem.cz. 

V Praze dne   9.6.2021

se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8

Telefon: +420 735 750 022

E-mail: ombudsman@viagem.cz

 

VIAGEM nemovitostní s.r.o.

* V případě sporu mezi smluvními stranami mohou obě strany vzniklý spor vyřešit mimosoudně. Příslušnou institucí pro dané spory je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.